Disclaimer CaCoach

Algemeen

 • Door deze web­site te be­zoe­ken stemt u in met de­ze dis­clai­mer. In ge­val van te­gen­strij­dig­heid tus­sen de­ze dis­clai­mer en de voor­waar­den van spe­ci­fie­ke pro­duc­ten en dien­sten die u via deze site kunt af­ne­men, pre­va­le­ren de voor­waar­den van de­ze pro­duc­ten en dien­sten.

Gebruik van de website

 • De op deze website getoonde infor­ma­tie wordt door CaCoach met de groot­ste zorg en aan­dacht sa­men­ge­steld. Des­al­niet­te­min is het mo­ge­lijk dat de in­for­ma­tie die op de­ze web­site wordt ge­pu­bli­ceerd on­vol­le­dig en/of on­juist is;
 • Alle informatie, producten en/of dien­sten wor­den aan­ge­bo­den in de staat waar­in zij zich fei­te­lijk be­vin­den en zon­der e­ni­ge im­pli­cie­te of ex­pli­cie­te ga­ran­tie of waar­borg ten aan­zien van de ver­krijg­baar­heid, deug­de­lijk­heid en ge­schikt­heid voor een be­paald doel of an­ders­zins;
 • De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aan­ge­past. CaCoach be­houdt zich het recht voor om met on­mid­del­lij­ke in­gang en zon­der e­ni­ge vorm van ken­nis­ge­ving wij­zi­gin­gen op de­ze web­site door te voe­ren. CaCoach is nim­mer aan­spra­ke­lijk voor de ge­vol­gen van aan­ge­brach­te wij­zi­gin­gen. Beëin­di­ging van een web­site wordt in dit ver­band ook ge­zien als een wij­zi­ging;
 • CaCoach is niet aansprakelijk voor schade en/of ge­volg­scha­de die is of dreigt te wor­den toe­ge­bracht, voort­vloeit uit of in ver­band kan wor­den ge­bracht met het ge­brui­ken van de web­site of de in­for­ma­tie van de web­site, of met de on­mo­ge­lijk­heid om de web­site te kun­nen raad­ple­gen, los van de oor­zaak van de­ze on­mo­ge­lijk­heid.

Informatie van derden

 • Het volgen van hyperlinks van de website van CaCoach naar web­sites van der­den is vol­le­dig voor ei­gen ri­si­co van de be­zoe­ker van de web­site. CaCoach aan­vaardt geen en­ke­le ver­ant­woor­de­lijk­heid of aan­spra­ke­lijk­heid met be­trek­king tot in­houd, ge­bruik of be­schik­baar­heid van der­ge­lij­ke web­sites. CaCoach voert geen en­ke­le vorm van ve­ri­fi­ca­tie uit op der­ge­lij­ke web­sites.

Intellectueel eigendomsrecht

 • CaCoach behoudt alle rechten met betrekking tot alle op de­ze web­site aan­ge­bo­den in­for­ma­tie (waar­on­der al­le tek­sten, gra­fisch ma­te­ri­aal en lo­go's). In­dien op het op deze web­site aan­ge­bo­den ma­te­ri­aal an­de­re ei­gen­doms­rechten of an­ders­zins rechten be­staan, dan is het niet de be­doe­ling van CaCoach om hier­mee de­ze rechten aan te tas­ten of te clai­men;
 • Het is niet toegestaan informatie van deze website te ko­piëren, te down­loaden, op e­ni­ger­lei wij­ze o­pen­baar te ma­ken, te ver­sprei­den of te ver­veel­vou­di­gen zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van CaCoach;
 • Kopiëren, downloaden en afdrukken ten behoeve van per­soon­lijk ge­bruik is te al­len tij­de toe­ge­staan;
 • Kopiëren, downloaden, verspreiden en verveelvoudigen van in­for­ma­tie en/of pro­duc­ten waar­van uit de­ze web­site on­om­sto­te­lijk blijkt dat de­ze hier­toe mo­gen wor­den ge­bruikt, is te al­len tij­de toe­ge­staan, mits de bron­ver­mel­ding niet wordt ver­wij­derd.

Email verkeer en formulieren

 • Berichten die u via email of via het gebruik van formulieren aan CaCoach ver­zendt, kun­nen on­vei­lig zijn. In­dien u er­voor kiest om be­ri­chten via e­mail of for­mu­lie­ren aan CaCoach te zen­den aan­vaardt u te­vens het ri­si­co dat der­den de­ze be­rich­ten kun­nen on­der­schep­pen, wij­zi­gen of mis­brui­ken. Te­vens aan­vaardt u hier­mee het­zelf­de ri­si­co dat op­treedt bij het ver­zen­den van e­mail door CaCoach aan u.

Aansprakelijkheid

 • CaCoach, diens bestuurders, werknemers, ver­te­gen­woor­di­gers, li­cen­tie­hou­ders, han­dels­part­ners of on­der­aan­ne­mers aan­vaar­den geen en­ke­le aan­spra­ke­lijk­heid ten aan­zien van di­rec­te en/of in­di­rec­te, im­ma­te­riële of ge­volg­scha­de die op e­ni­ger­lei wij­ze voort­vloeit uit, maar niet be­perkt hoeft te zijn tot:
  • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan ap­pa­ra­tuur of soft­ware in ver­band met de toe­gang tot of het ge­bruik van de­ze web­site;
  • De informatie die op deze website wordt aangeboden;
  • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van in­for­ma­tie die door u aan CaCoach wordt of door Ca­Coach aan u wordt ge­zon­den;
  • De werking of het niet beschikbaar zijn van deze web­site;
  • Misbruiken van deze website;
  • Verlies van gegevens;
  • Het downloaden of gebruiken van informatie of software die op deze web­site be­schik­baar wordt ge­steld;
  • Aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze web­site.
 • De informatie op deze website richt zich specifiek op Ne­der­land. CaCoach be­heert en on­der­houdt de­ze web­site van­uit Ne­der­land en staat er niet voor in dat de­ze web­site ge­schikt of be­schik­baar is voor an­de­re lan­den. In­dien u de­ze web­site be­na­dert van­uit een an­der land dan Ne­der­land bent u ver­ant­woor­de­lijk voor de na­le­ving van gel­den­de lo­ka­le wet­ge­ving.

Toepasselijk recht

 • Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toe­pas­sing. Al­le ge­schil­len uit hoof­de van of in ver­band met de­ze dis­clai­mer zul­len wor­den voor­ge­legd aan de in Ne­der­land be­voeg­de rech­ter.Ga terug naar de vorige pagina