Onze ethische normen

Onze ethische normen zijn gebaseerd op de binnen ons vakgebied algemeen aanvaarde ethische normen en/of gedragscodes. Deze verwoorden wij als volgt:

Respect

 • De coach erkent ieder persoon zoals hij is.
 • De coach heeft geen oordeel over omgeving, gedrag, kunnen, waarden, wezen en doelen van de cliënt.
 • Ook zal de coach geen verandering willen aanbrengen in omgeving, gedrag, kunnen, waarden, wezen en doelen van de cliënt zonder dat de cliënt zelf te kennen heeft gegeven daar verandering in aan te willen brengen.
 • De coach werkt vanuit volledige acceptatie van de cliënt.
 • De cliënt heeft zelf de regie over de veranderingen die hij wenst.

Integriteit

 • De coach doet zich niet anders voor dan hij is.
 • De coach deelt geen informatie die hij van de cliënt heeft gekregen met anderen, tenzij daartoe verplicht door wettelijke regels.
 • De coach deelt geen wetenschap over de cliënt met anderen, tenzij daartoe verplicht door wettelijke regels.
 • De coach laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of de normen van algemeen fatsoen te buiten gaan.

Verantwoordelijkheid

 • De coach zal altijd handelen binnen de beperkingen van het beroep.
 • De coach zal altijd handelen binnen de beperkingen van zijn eigen kunnen.
 • Indien de coach het vermoeden heeft, dat hij de cliënt niet de juiste hulp kan verlenen of niet met respect kan benaderen dan zal hij dit bespreken met de cliënt en zonodig de behandeling staken. De coach zal geen handelingen verrichten die in strijd (dreigen te) zijn met zijn integriteit.
 • De coach zal gedurende de coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie aangaan met de cliënt.

Professionaliteit

 • De coach zal te allen tijde zijn professionele werk en zijn privé-leven van elkaar gescheiden houden.
 • Dit komt ook tot uiting in de coachingsrelatie. Een coachingsrelatie mag nooit tot belangenverstrengeling leiden met een andere mogelijke relatievorm tussen coach en cliënt.
N.B. Daar waar in de tekst 'hij' wordt gebruikt, wordt zowel hij als zij bedoeld.Ga terug naar de vorige pagina