Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In het hierna volgende wordt verstaan onder:
1.1CaCoach:
VOF CaCoach, gevestigd te Voorburg;
1.2Opdrachtgever:
Elke rechtspersoon die met CaCoach onder­han­delt o­ver het ver­strek­ken van een op­dracht dan­wel aan CaCoach een op­dracht heeft ge­ge­ven;
1.3Opdracht:
  • De opdracht van een opdrachtgever aan CaCoach om een op­lei­ding te ver­zor­gen ten be­hoe­ve van één of meer door op­dracht­ge­ver aan­ge­mel­de deel­ne­mer(s);
  • De opdracht van een opdrachtgever aan CaCoach tot het ver­vaar­di­gen en le­ve­ren van on­der­wijs­ma­te­ri­aal in wel­ke vorm dan ook;
  • De opdracht van een opdrachtgever aan CaCoach om dien­sten te ver­rich­ten in de ruim­ste zin van het woord;
1.4Coaching:
Een door CaCoach verzorgd coachingstraject;
1.5Opleiding:
Een door CaCoach verzorgde opleiding, training, her- en bij­scho­ling, stu­die of the­ma­dag, work­shop dan­wel e­ni­ge an­de­re vorm van op­lei­ding;
1.6In company opleiding:
Een opleiding die geheel in op­dracht voor een op­dracht­ge­ver en in be­slo­ten kring voor een door de op­dracht­ge­ver aan te wij­zen (groep) deel­ne­mer(s) wordt ver­zorgd;
1.7Open opleiding:
Een opleiding waarvoor aanmelding voor ie­de­re geïn­te­res­seer­de o­pen­staat;
1.8Coachee:
Een door een opdrachtgever op­ge­ge­ven per­soon voor een coachings­tra­ject (dit kan de­zelf­de per­soon zijn als de op­dracht­ge­ver);
1.9Deelnemer:
Een door een opdrachtgever op­ge­ge­ven per­soon voor deel­na­me aan een door CaCoach ver­zorg­de op­lei­ding (dit kan de­zelf­de per­soon zijn als de op­dracht­ge­ver);
1.10Aanmelding:
De inschrijving van een deel­ne­mer voor een spe­ci­fie­ke op­lei­ding;
1.11Onderwijsmateriaal:
Opleiding-, les- of in­struc­tie­ma­te­ri­aal, do­cu­men­ta­tie, syl­la­bi of e­nig an­der ma­te­ri­aal dat voor de uit­voe­ring van een op­lei­ding of op­dracht wordt ge­bruikt;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1Op alle offertes en aanbiedingen van CaCoach zijn de­ze al­ge­me­ne voor­waar­den van toe­pas­sing;
2.2Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bin­dend in­dien en voor zo­ver de­ze schrif­te­lijk zijn be­ves­tigd door CaCoach;
2.3Door aanmelding of door het verstrekken van een op­dracht aan­vaar­den deel­ne­mer en op­dracht­ge­ver de toe­pas­se­lijk­heid van de­ze voor­waar­den;
2.4Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toe­pas­sing, ten­zij de­ze door CaCoach schrif­te­lijk zijn aan­vaard;

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1De overeenkomst tussen CaCoach en op­dracht­ge­ver komt tot stand:
  • Door ondertekening door de op­dracht­ge­ver van het daar­toe be­stem­de in­schrij­vings- of aan­mel­dings­for­mu­lier;
  • Door een door leverancier en CaCoach on­der­te­ken­de schrif­te­lij­ke be­ves­ti­ging;
  • Door een schriftelijke bevestiging door CaCoach aan de op­dracht­ge­ver van diens per e-mail ver­zon­den aan­mel­ding of op­dracht;
3.2Een aanmelding is voor CaCoach pas bin­dend na­dat de­ze door CaCoach schrif­te­lijk of per e-mail is be­ves­tigd;
3.3Alle opgaven en/of vermeldingen o­ver de op­lei­din­gen en de dien­sten van CaCoach, zoals duur, om­vang, uit­voe­ring, in­houd en tech­ni­sche uit­voe­ring ge­beu­ren naar bes­te we­ten van CaCoach en kun­nen re­de­lij­ker­wijs af­wijken;
3.4Fouten van geringe aard in het on­der­wijs­ma­te­ri­aal of an­de­re door CaCoach ver­vaar­dig­de wer­ken, daar­bij in­be­gre­pen ty­po­gra­fi­sche fou­ten, die in al­le re­de­lijk­heid geen con­se­quen­ties heb­ben voor de re­dac­ti­o­ne­le in­houd kun­nen geen re­den zijn voor af­keu­ring van de ge­le­ver­de dienst of op­lei­ding, wei­ge­ren van de le­ve­ring of wij­zi­ging van de o­ver­een­ge­ko­men prijs;

Artikel 4 - Annulering door opdrachtgever

4.1De opdrachtgever heeft het recht om een o­ver­een­komst bin­nen een ter­mijn van ze­ven da­gen te an­nu­le­ren. Aan de op­dracht­ge­ver zul­len dan geen kos­ten in re­ke­ning wor­den ge­bracht zo­als ge­noemd on­der 4.3, 4.5 en 4.6;
4.2De opdrachtgever voor een coachingstraject heeft het recht om deel­na­me aan of de op­dracht voor een coa­chings­tra­ject te an­nu­le­ren. An­nu­le­ring dient schrif­te­lijk te ge­schie­den en dient door de op­dracht­ge­ver te zijn on­der­te­kend. De da­tum van de post­stem­pel geldt als aan­zeg­ter­mijn van de an­nu­le­ring. Als be­wijs van an­nu­le­ring geldt de schrif­te­lij­ke be­ves­ti­ging van CaCoach;
4.3Voor coachingssessies die als gevolg van een an­nu­le­ring ver­val­len en lig­gen bin­nen een pe­ri­o­de van drie da­gen, ge­re­kend van­af het mo­ment van de an­nu­le­ring, is 100% van het ta­rief ver­schul­digd. Dit geldt te­vens voor an­nu­le­ring van in­di­vi­du­e­le coa­chings­ses­sies;
4.4De opdrachtgever voor een opleiding heeft het recht om deel­na­me aan of de op­dracht voor een op­lei­ding te an­nu­le­ren. An­nu­le­ring dient schrif­te­lijk te ge­schie­den en dient door de op­dracht­ge­ver te zijn on­der­te­kend. De da­tum van de post­stem­pel geldt als aan­zeg­ter­mijn van de an­nu­le­ring. Als be­wijs van an­nu­le­ring geldt de schrif­te­lij­ke be­ves­ti­ging van CaCoach;
4.5Annulering van een open opleiding kan tot 6 weken voor de aan­vang van de eer­ste op­lei­dings­dag kos­te­loos ge­schie­den. Bij an­nu­le­ring kor­ter dan 6 weken voor de eer­ste cur­sus­dag is 100% van het cur­sus­geld ver­schul­digd;
4.6Voor een in-company-opleiding wordt bij annulering van meer dan 6 we­ken voor de start­da­tum een ver­goe­ding in re­ke­ning ge­bracht van 20% van de een­ma­li­ge kos­ten die CaCoach con­form of­fer­te in re­ke­ning brengt. Bij an­nu­le­ring kor­ter dan 6 we­ken voor de eer­ste cur­sus­dag wor­den de vol­le­di­ge een­ma­li­ge kos­ten in re­ke­ning ge­bracht en de kos­ten van de eer­ste op­lei­ding con­form of­fer­te. In­dien slechts één op­lei­ding is ge­offreerd wor­den de vol­le­di­ge kos­ten in re­ke­ning ge­bracht;

Artikel 5 - Annulering door CaCoach

5.1In geval van bijzondere omstandigheden heeft CaCoach al­tijd het recht een coa­chings­tra­ject te an­nu­le­ren of een aan­vraag voor coa­ching niet te ac­cep­te­ren, zon­der ge­hou­den te zijn tot ver­goe­ding van scha­de of kos­ten. Het door op­dracht­ge­ver reeds be­taal­de be­drag zal door CaCoach aan op­dracht­ge­ver wor­den te­rug­be­taald;
5.2In geval van bijzondere omstandigheden of bij on­vol­doen­de aan­mel­din­gen voor een o­pen op­lei­ding heeft CaCoach al­tijd het recht een op­lei­ding te an­nu­le­ren en een aan­mel­ding niet te ac­cep­te­ren, zon­der ge­hou­den te zijn tot ver­goe­ding van scha­de of kos­ten. Het door op­dracht­ge­ver reeds be­taal­de be­drag zal door CaCoach aan op­dracht­ge­ver wor­den te­rug­be­taald;

Artikel 6 - Vervanging of wijziging

6.1De opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde deel­ne­mer een an­der aan de op­lei­ding la­ten deel­ne­men. Dit dient ui­ter­lijk 2 da­gen voor aan­vang van de eer­ste cur­sus­dag schrif­te­lijk te wor­den me­de­ge­deeld;
6.2In geval van bijzondere omstandigheden behoudt CaCoach zich het recht voor om cur­sus­sen te on­der­bre­ken of te ver­plaat­sen qua da­tum en lo­ca­tie. In der­ge­lij­ke ge­val­len zal o­ver­leg ge­pleegd wor­den met de deel­ne­mers. CaCoach kan niet aan­spra­ke­lijk wor­den ge­steld voor e­ven­tu­e­le kos­ten voor deel­ne­mer of op­dracht­ge­ver die voort­vloei­en uit an­nu­le­ring, ver­plaat­sing of on­der­bre­king van de op­lei­ding;

Artikel 7 - Prijzen

7.1Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uit­druk­ke­lijk an­ders wordt aan­ge­ge­ven. Btw-wij­zi­gin­gen wor­den te al­len tij­de door­be­re­kend aan de op­dracht­ge­ver;
7.2In het geval arrangements- en verblijfkosten door CaCoach wor­den door­be­last, zul­len wij­zi­gin­gen in de ar­ran­ge­ments- en ver­blijfs­kos­ten te al­len tij­de wor­den door­be­re­kend aan de op­dracht­ge­ver. On­der de­ze kos­ten wor­den ver­staan: con­fe­ren­tie­ruim­te(n), ho­tel­ac­com­mo­da­tie, col­lec­tie­ve con­sump­ties, maal­tij­den en (e­ven­tu­eel) o­ver­nach­tin­gen zo­als om­schre­ven bij de op­lei­dings­op­zet. Per­soon­lij­ke con­sump­ties, te­le­foon­kos­ten en der­ge­lij­ke zijn niet in­be­gre­pen in de­ze kos­ten. Het exac­te ar­ran­ge­ment staat op­ge­no­men in de schrif­te­lij­ke be­ves­ti­ging van CaCoach;

Artikel 8 - Betaling

8.1CaCoach brengt de verschuldigde kosten van coaching in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer zonder opschorting of verrekening van welke aard dan ook. De verschuldigde kosten dienen uiterlijk 3 weken na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het op de factuur aangegeven rekeningnummer.
8.2CaCoach brengt de verschuldigde kosten van een open op­lei­ding in re­ke­ning door mid­del van een fac­tuur. Be­ta­ling dient plaats te vin­den op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven bank­re­ke­ning­num­mer zon­der op­schor­ting of ver­re­ke­ning van welke aard dan ook. De ver­schul­dig­de kos­ten die­nen ui­ter­lijk 3 we­ken vóór aan­vang van de op­lei­ding te zijn bij­ge­schre­ven op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven re­ke­ning­num­mer. In­dien de dag­te­ke­ning van de fac­tuur valt op een la­ter tijd­stip dan 4 weken vóór aan­vang van de op­lei­ding, die­nen de ver­schul­dig­de kos­ten bin­nen 7 dagen na dag­te­ke­ning van de fac­tuur te zijn bij­ge­schre­ven op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven re­ke­ning­num­mer;
8.3CaCoach brengt de verschuldigde kosten van een in com­pa­ny op­lei­ding in re­ke­ning door mid­del van een fac­tuur voor de een­ma­li­ge kos­ten en een a­par­te fac­tuur voor el­ke se­pa­ra­te op­lei­ding. Be­ta­ling van el­ke fac­tuur dient steeds plaats te vin­den op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven bank­re­ke­ning­num­mer zon­der op­schor­ting of ver­re­ke­ning van wel­ke aard dan ook. De ver­schul­dig­de kos­ten die­nen ui­ter­lijk 3 we­ken vóór aan­vang van de op­lei­ding te zijn bij­ge­schre­ven op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven re­ke­ning­num­mer. In­dien de dag­te­ke­ning van de fac­tuur valt op een la­ter tijd­stip dan 4 we­ken vóór aan­vang van de op­lei­ding, die­nen de ver­schul­dig­de kos­ten bin­nen 7 da­gen na dag­te­ke­ning van de fac­tuur te zijn bij­ge­schre­ven op het op de fac­tuur aan­ge­ge­ven re­ke­ning­num­mer;
8.4Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is op­dracht­ge­ver in ge­bre­ke zon­der dat een na­de­re in­ge­bre­ke­stel­ling nood­za­ke­lijk is;
8.5Vanaf de vervaldag van de factuur is CaCoach ge­rech­tigd de wet­te­lij­ke ren­te in re­ke­ning te bren­gen;
8.6Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van de op­dracht­ge­ver is CaCoach ge­rech­tigd al­le naar re­de­lijk­heid ge­maak­te ge­rech­te­lij­ke en bui­ten­ge­rech­te­lij­ke in­cas­so­kos­ten aan de op­dracht­ge­ver in re­ke­ning te bren­gen;

Artikel 9 - Opschorting en ontbinding

9.1CaCoach heeft het recht om uitvoering van een op­dracht op te schor­ten, in­dien de op­dracht­ge­ver niet tij­dig vol­doet aan zijn be­ta­lings­ver­plich­tin­gen, on­ver­min­derd het be­paal­de in ar­ti­kel 8;
9.2CaCoach heeft het recht deelname aan een o­pen op­lei­ding te wei­ge­ren, dan­wel de uit­voe­ring van een in com­pa­ny op­lei­ding op te schor­ten, in­dien de op­dracht­ge­ver niet tij­dig vol­doet aan zijn be­ta­lings­ver­plich­tin­gen, on­ver­min­derd het be­paal­de in ar­ti­kel 8;
9.3De tot stand gekomen opdracht kan met on­mid­del­lij­ke in­gang door één van bei­de par­tij­en wor­den op­ge­zegd in­dien:
  • De andere partij surseance van betaling heeft aan­ge­vraagd;
  • Een verzoek tot faillietverklaring van de andere par­tij is in­ge­diend;

Artikel 10 - Auteursrecht

10.1Het auteursrecht en elk ander intellectueel ei­gen­doms­recht van al­le door CaCoach ver­vaar­digd en/of uit­ge­ge­ven on­der­wijs­ma­te­ri­aal be­rust bij CaCoach, ten­zij uit­druk­ke­lijk an­ders is aan­ge­ge­ven;
10.2Het door CaCoach vervaardigde en/of uitgegeven on­der­wijs­ma­te­ri­aal mag al­leen ten ei­gen be­hoe­ve wor­den ge­bruikt;
10.3Het is niet toegestaan om het door CaCoach ver­vaar­dig­de en/of uit­ge­ge­ven on­der­wijs­ma­te­ri­aal te ko­piëren, op e­ni­ger­lei wij­ze o­pen­baar te ma­ken, te ver­sprei­den of te ver­veel­vou­di­gen zon­der voor­af­gaan­de uit­druk­ke­lij­ke schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van CaCoach;
10.4Het kopiëren, verspreiden en ver­veel­vou­di­gen van in­for­ma­tie uit de CaCoach Nieuws­brief is toe­ge­staan mits bron­ver­mel­ding plaats vindt. Het ko­piëren, ver­sprei­den en ver­veel­vou­di­gen van de CaCoach Tem­plates is toe­ge­staan, mits de bron­ver­mel­ding in de tem­plates niet wordt ver­wij­derd;

Artikel 11 - Inzet personeel

De door CaCoach ingezette trai­ners en/of coa­ches zijn ge­bon­den aan een con­cur­ren­tie­be­ding, in­hou­den­de dat zij ge­du­ren­de één jaar na beëin­di­ging van hun dienst­ver­band, dan­wel beëin­di­ging van hun laat­ste in­huur­o­ver­een­komst, geen werk­zaam­he­den mo­gen ver­rich­ten - di­rect dan­wel in­di­rect - voor re­la­ties van CaCoach waar­bij zij ge­du­ren­de het jaar voor­af­gaand aan de­ze beëin­di­ging zijn in­ge­zet.
Op grond daarvan staat het de op­dracht­ge­ver niet vrij om ge­du­ren­de de­ze pe­ri­o­de bui­ten CaCoach om ge­bruik te ma­ken - di­rect of in­di­rect - van de dien­sten van de­ze per­so­nen, noch door mid­del van in­huur, noch door mid­del van een vast of tij­de­lijk dienst­verband.
Dit artikel is slechts van toe­pas­sing in­dien de werk­zaam­he­den van de­ze per­so­nen ge­heel of ge­deel­te­lijk ge­lijk zijn aan of di­rect in het ver­lengde lig­gen van de werk­zaam­he­den die zij voor de­ze op­dracht­ge­ver heb­ben uit­ge­voerd bij CaCoach;

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1De aansprakelijkheid van CaCoach, waar­on­der me­de be­gre­pen de wet­te­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid voor haar per­so­neels­le­den en voor door CaCoach in­ge­scha­kel­de der­den, voor scha­de, waar­van het ont­staan aan CaCoach toe­re­ken­baar is, is in al­le ge­val­len be­perkt tot ten hoog­ste de fac­tuur­waar­de voor het ge­deel­te van de o­ver­een­komst waar­uit de aan­spra­ke­lijk­heid voort­vloeit;
12.2CaCoach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of dief­stal van (per­soon­lij­ke) ei­gen­dom­men van een deel­ne­mer of een op­dracht­ge­ver;
12.3CaCoach spant zich in om alle opdrachten naar beste in­zicht en bes­te ver­mo­gen uit te voe­ren;
12.4De door CaCoach ontwikkelde en/of samengestelde op­lei­din­gen en on­der­wijs­ma­te­ri­a­len of an­der werk, de als ge­volg hier­van ge­ge­ven aan­be­ve­lin­gen, ad­vie­zen of stel­ling­na­mes, voort­vloei­end uit of ver­band hou­dend met een op­dracht of op­lei­ding, is naar bes­te we­ten en op zorg­vul­di­ge wij­ze ge­daan. Niet­te­min kan CaCoach niet in­staan voor de juist­heid en vol­le­dig­heid er­van. CaCoach aan­vaardt der­hal­ve geen en­ke­le aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de van wel­ke aard dan ook die het ge­volg is van han­de­len en/of be­slis­sen, ge­ba­seerd op de­ze op­lei­ding, ma­te­ri­a­len, wer­ken, aan­be­ve­lin­gen, ad­vie­zen of stel­ling­na­mes;
12.5Voor zover lichamelijke activiteiten deel uit­ma­ken van een met CaCoach ge­slo­ten o­ver­een­komst of ge­du­ren­de een op­lei­ding of coa­ching of an­ders­zins o­ver­een­ge­ko­men op­dracht licha­me­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten wor­den uit­ge­voerd, dient de deel­ne­mer zelf te be­oor­de­len of hij/zij fy­siek en wat con­di­tie be­treft in staat is om ver­ant­woord deel te ne­men aan der­ge­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten;

Artikel 13 - Persoonsregistratie

Door het aangaan van een overeenkomst met CaCoach wordt aan CaCoach toe­stem­ming ge­ge­ven voor ge­au­to­ma­ti­seer­de be­wer­king van de uit de o­ver­een­komst ver­kre­gen per­soons­ge­ge­vens. CaCoach zal de per­soons­ge­ge­vens uit­slui­tend ge­brui­ken voor haar ei­gen ac­ti­vi­tei­ten. De per­soons­ge­ge­vens zul­len wor­den be­heerd op de wij­ze die de wet voor­schrijft;

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen op­dracht­ge­ver en CaCoach is Ne­der­lands recht van toe­pas­sing. Al­le ge­schil­len uit hoof­de van of in ver­band met de­ze o­ver­een­kom­sten zul­len wor­den voor­ge­legd aan een in Ne­der­land be­voeg­de rech­ter.Download onze Algemene Voorwaarden in .pdf formaatGa terug naar de vorige pagina